2023-2024 Honorary Junior President Stephanie Stempanek